1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest RedAdler SP. z o.o. z siedzibą w Bagno 5/25, 00-234, Warszawa.

2.       Może Pani/Pan skontaktować się z nami telefonicznie pod adresem/na numer 500 111 900.

3.       Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a.       realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

b.       realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

c.        w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.

4.       Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane Red Adler SP. z o.o. dostawcom systemów informatycznych i usług IT, bankom i operatorom płatności, firmom kurierskim oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

5.       Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości lub do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

6.       Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych, prawo do uzyskania kopii danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, przeniesienie lub ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu określonym w pkt 5c powyżej, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. 

7.       Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.       Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy – bez nich umowa nie będzie mogła być zawarta.